ونتوری یا شیپوری

جریان هوای لوله فشار از طریق نازلهای نصب شده بر روی آن به سمت دهانه فیلتر هدایت میشود. استفاده از نازل مناسب منجر به تزریق مقدار مناسب هوا می گردد. بمنظور هدایت صحیح جریان هوای پالس معکوس به داخل فیلتر و تولید پالس ضربه ای یکنواخت نیز از ونتوری استفاده می گردد.
ونتوری (یا شیپوری) آلومینیمی/پلاستیکی در ابعاد مختلف جهت هدایت صحیح جت هوا به داخل سبد و کیسه و افزایش عمر کیسه فیلتر قابل ارائه است.

          

تازه ترین پروژه ها