سیکلون

سیکلون با استفاده از عمل و جریان سیکلونی ذرات غبار را از جریان گاز جدا می کند. در یک سیکلون معمولی، جریان هوا حاوی غبار با زاویه ای مشخص وارد سیکلون شده و به سرعت چرخانده می شود.

نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط جریان دایره ای شکل ذرات غبار را به سمت دیوار سیکلون پرتاب می کند. پس از برخورد به دیوار، این ذرات داخل قیفی که در زیر سیکلون قرار دارد (هاپر) جمع آوری وتخلیه می شود

تازه ترین پروژه ها