الياف نايلون داراي دماي کاري 120 درجه سانتيگراد هستند و کاربرد اصلي آنها در محيط هايي با غبار به شدت ساينده است. اين الياف مقاومت خوبي در برابر مواد قليايي دارد ولي اکسيدهاي معدني به اين الياف آسيب مي رسانند و غلظت بالاي آنها و شرايط کاري با دماي بالا منجر به از بين رفتن آنها مي شود. اين الياف در مقابل اکثر حلال هاي آلي مقاومت خوبي دارند.
طي فرآيند توليد و تکميل کاري مي توان ويژگيهاي عملکردي متنوعي را بر روي اين نوع از الياف اعمال کرد که شامل پرز سوزي و صيقلي کردن مي شود.

پروژه های مرتبط