از کاربرد های سیستم هود پرتابل می توان به جمع آوری هر دو نوع گرد و غبار خشک و همچنین چسبناک اشاره کرد. به طور مثال این دستگاه در هنگام جوشکاری ورق فولادی پر شده از روغن و همچنین بخارات و میست تولید شده هنگام پاشش مایعات به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . هر دستگاه هود پرتابل دارای سیستم فیلتراسیون چهار مرحله ای شامل پیش فیلتر ، پد فیلتر ، فیلتر فشرده و فیلتر کربن فعال می باشد ، و هرکدام بخشی از آلودگی و گرد و غبار را جذب می کند. زمانی که فیلتر های دستگاه هود پرتابل به بیشترین حد آلودگی می رسند باید تعویض گردند و امکان تمیز کاری و استفاده مجدد از فیلتر های آلوده نمی باشد.

پروژه های مرتبط