آشنایی با طراحی هود های تهویه صنعتی

 در مقالات

طراحی هود های تهویه صنعتی
کلید اساسی در طراحی سیستم های تهویه صنعتی موضعی به دام انداختن آلودگی در منبع می باشد و سیستم تهویه صنعتی باید طوری طراحی شود که الودگی هایی که توسط فرآیند های مختلف تولید میشود را به دام بیندازد. و در بسیاری از موارد این یک فرآیند بسیار سختی می باشد که موفقیت و یا شکست یک سیستم تهویه صنعتی وابستگی کامل به طراحی صحیح هود تهویه صنعتی دارد .
یک هود صنعتی باید طوری طراحی شود که تا از طریق آن هوای آلوده که از منابع مختلف در هوا پخش شده است را به درون خود بکشد و از طریق فن به خارج از محیط منتقل کند پس عملکرد صحیح و درست یک سیستم تهویه صنعتی بیشتر از همه چیز به طراحی و پیاده سازی درست هود صنعتی بستگی دارد .
عوامل کلیدی برای یک هود تهویه صنعتی شامل شکل هندسی هود، موقعیت آن نسبت به فرآیند تولید کننده آلودگی و به میزان هواگذری که از آن عبور می کند، می باشد. اگر مقدار کافی هوا از منطقه ی آلوده جمع اوری شود، تمام آلودگی از طریق سیستم تهویه با کارایی بالا حذف خواهد شد .اگر هر یک از این سه عوامل به طور نامناسب طراحی شوند، آلودگی موجود در هوا بطور مناسب و کافی از طریق هود صنعتی جمع نخواهد شد و آلودگی در تمامی محیط پخش خواهد شد و سیستم تهویه صنعتی کارایی مناسبی نخواهد داشت.