اين الياف توانايي کارکرد در دماي 260 درجه سانتيگراد را دارند. کاربرد هاي اصلي اين نوع پارچه کيلن سيمان، خشک کن هاي دما بالا، راکتور هاي کربن سياه، نيروگاه ها و کوره هاي الکتريکي مي باشد.الياف فايبرگلاس مقاومت فوق العاده اي نسبت به اکثر اسيدها ( بجز اسيدفلوريدريک) دارند. استفاده از اين الياف در محيط هاي بازي و نمکي مانند کلريدها، بروميدها و سيانيدها توصيه نمي گردد. پارچه هاي فايبرگلاس به سرعت دچار سائيدگي ناشي از انعطاف مي شوند لذا در صورتي که به فرم استوانه اي در فيلتر هاي پالس جت استفاده مي گردند مي بايست سبد (کيج) مربوطه حداقل داراي 20 رديف ميله باشد

تازه ترین پروژه ها